Du lịch xanh- Thăng Hoa Cuộc Sống
Trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời của cuộc sống khi đến với những miền đất tươi đẹp, đắm mình trong thiên nhiên và các phong tục tập quán của đất nước cũng như những quốc gia trên khắp thế giới. Chúng tôi sẽ chắp cánh cuộc sống của bạn đến những khoảnh khắc thăng hoa.

Dịch vụ Vip- Visa

DANH SÁCH CÁC NƯỚC KÝ HIỆP ĐỊNH 
BÃI MIỄN THỊ THỰC VỚI VIỆT NAM TT TÊN NƯỚC HỘ CHIẾU HỘ CHIẾU HỘ CHIẾU THẺ  GHI CHÚ


NGOẠI  CÔNG VỤ PHỔ  THUYỀN 


GIAO
THÔNG VIÊN
1 ARGENTINA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


(90 ngày) (90 ngày)

gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.
2 ANBANIA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn HC Ng, Cv, Hc tập thể đi


Cv
3 ANGERIA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn lệ phí visa cho các đối 


tượng khác

APGHANISTAN MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn lệ phí visa cho các đối 
4
tượng khác
5 BANGLADESH MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa HCNG , Cv (công dân VN)


(90 ngày) (90 ngày)

Miễn visa HCNG , Cv , HC có đóng dấu


Cv (công dân Bangladesh)


Miễn visa thành viên CQĐD& gđ mang 


HCNG,Cv trong 60ngày
6 BELARUS MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Giải quyết visa nhanh cho khách du lịch


và doanh nhân tgian 3 ngày (Qtich Vn)
7 BULGARIA MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Miễn visa HCPT đi Cv, du lịch theo đoàn8 BRAZIL MIỄN KHÔNG KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD, TCNN &gia


(90 ngày)


đình mang HCNG, trong time 30 ngày 


phải làm thủ tục lưu trú.
9 BRUNEI MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Trao đổi công hàm


(14 ngày) (14 ngày)


10 CAMBODIA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa HCNG, CV, giấy thông hành


NG,CV(ko quy định thời gian)
11 CUBA MIỄN MIỄN MIỄN MIỄN12 CHILE MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


(90 ngày) (90 ngày)

gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.
13 CHINA MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Công dân Vnam vào Hkong, Makao
(đi công vụ) phải xin Visa
14 FRANCE MIỄN KHÔNG KHÔNG KHÔNG HCNG được lưu trú 01 lần hoặc nhiều


(90 ngày)


lần với tổng thời gian không qúa 3 tháng


trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày nhập 


cảnh lần đầu. Thành viên CQĐD & gđ 


mang HCNG,Cv phaỉ xin thị thực trước


khi nhập cảnh.15 HUNGARY MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


(90 ngày) (90 ngày)

gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.


Miễn lệ phí HCPT nếu BNG có công hàm


khẳng địnhtính chất Cv
16 INDIA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa vào cho thành viên CQĐD & gđ


(90 ngày) (90 ngày)

mang HCNG,Cv nhưng sau đó phải xin 


visa lưu tru
17 INDONESIA MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Miễn lệ phí visa cho thành viên ASEAN


(30 ngày) (30 ngày) (30 ngày)
mang HCPT
18 IRAN MIỄN KHÔNG KHÔNG KHÔNG Miễn visa vào cho thành viên CQĐD & gđ


(30 ngày)


mang HCNG,Cv nhưng sau đó phải xin lưu trú
19 IRAC MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG


(90 ngày) (90 ngày)


20 JAPAN MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa vào cho thành viên CQĐD & gđ


(90 ngày) (90 ngày)

mang HCNG,Cv không phụ thuộc thời gian  


lưu trú.Viet nam tạm thời đơn phương miễn


visa với HCPT(15 ngày-ký ngày 01/7/04)
21 REPUBLIC OF  MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &

KOREA (90 ngày) (90 ngày)

gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.


Viet nam tạm thời đơn phương miễn


visa với HCPT(15 ngày-ký ngày 01/7/04)
22 PANAMA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


(90 ngày) (90 ngày)

gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.


Miễn visa cho HC đặc biệt23 PDR KOREA MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG
(đi CV)

24 LAO MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Thời gian lưu trú miễn thị thực do pháp 


luật từng nước quy đinh
(30ngày)

25 MALAYSIA MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &gd HCNG,Cv 


(30ngày) (30ngày) (30ngày)
suốt nhiệm kỳ, phải thông báo họ tên 14 


ngày trước ngày nhập cảnh
26 MAROCCO MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &gd HCNG,Cv 


(90 ngày) (90 ngày)

suốt nhiệm kỳ, trong time lưu trú 90 ngày 


phải làm thủ tuc lưu trú


Miễn visa cho HC đặc biệt27 MONGOLIA MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG


(90 ngày) (90 ngày) (đi CV)

28 MONDOVA MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Nhập cảnh miễn visa thành viên CQĐD &gđình


(90 ngày) (90 ngày) (đi CV)
mang HCNG,CV nhưng phải đăng ký lưu trú
29 MEXICO MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


(90 ngày) (90 ngày)

gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.
30 MYANMAR MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Thành viên CQĐD &gđ mang HCNG, Cv


(30ngày) (30ngày)

phải xin Visa trước khi vaò
31 NICARAGUA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.


Các trường hợp khác miễn lệ phí visa
32 PHILIPPINES MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Nhập cảnh miễn visa thành viên CQĐD &gđình


(30ngày) (30ngày) (21 ngày, có vé  mang HCNG,CV nhưng phải đăng ký lưu trú
khứ hối)
trong vòng 30 ngày
33 RUSSIAN MIỄN MIỄN KHÔNG(Miễn KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &
nếu có thư mời  gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.


(90 ngày) (90 ngày) của QCĐNG)
34 ROMANIA MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Miễn cho HCPT đi CV tập thể35 SINGAPORE MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &
(30ngày)
gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.
36 SRILANKA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


(90 ngày) (90 ngày)

gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.
37 THAILAND MIỄN MIỄN MIỄN KHÔNG Thành viên CQĐD &gđ mang HCNG, Cv


(30ngày) (30ngày) (30ngày)
phải xin Visa trước khi vaò38 TURKEY MIỄN KHÔNG KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


(30ngày)


gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.
39 UCRAINA MIỄN MIỄN KHÔNG MIỄN Miễn visa thành viên CQĐD &


(90 ngày) (90 ngày)
(30ngày) gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.
40 SLOVAKIA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


(90 ngày) (90 ngày)

gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.
41 YUGOSLAVIA MIỄN MIỄN KHÔNG KHÔNG Miễn visa thành viên CQĐD &


(90 ngày) (90 ngày)

gia đình HCNG,CV suốt nhiệm kỳ.


Các trường hợp khác miễn lệ phí visa